Disciplinárny poriadok slovenskej komory masérov mimo zdravotníctva

DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY MASÉROV MIMO ZDRAVOTNÍCTVA (ďalej len SKMMZ)   Disciplinárny poriadok je dokument SKMMZ, ktorý upravuje postup disciplinárnej komisie pri riešení sťažností, podrobnosti v rozhodovacej činnosti a výkone disciplinárnej komisie, jej právomocí, povinností účastníkov disciplinárneho konania a ďalšie podrobnosti disciplinárneho konania.   Článok 1 Sťažnosť 1. Sťažnosť na člena SKMMZ musí byť predložená najneskôr do 1 roka od… Read more →

Prechodný stav riešenia postavenia športových odborníkov vzdelávaných podľa doterajšej právnej úpravy

Na otázku prechodného postavenia športových masérov je potrebné nahliadať cez prizmu účelu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”), ktorým bolo zjednodušenie  postavenia športových odborníkov, ktorí pre športovú organizáciu vykonávajú športovú činnosť a sú za túto športovú organizáciu registrovaní. Cez doterajší systém vzdelávania sa cez akreditované vzdelávanie podľa… Read more →

Etický kódex maséra

Etický kódex maséra Ako masér v rámci poskytovania masérskych, rekondičných a regeneračných služieb sa zaväzujem dodržiavať nasledujúce body kódexu. Profesionalita a vymedzenie práce maséra Masér je povinný pristupovať k svojej práci so všetkými odbornými kompetenciami, ktorými je vybavený, s vedomím profesionálnej zodpovednosti za podporu a zlepšenie zdravia, zmierňovanie a odstraňovanie bolesti. V prípade zistenia, že zdravotný stav klienta nepatrí do našej… Read more →