ETICKÝ KÓDEX SLOVENSKEJ KOMORY MASÉROV MIMO ZDRAVOTNÍCTVA

ETICKÝ KÓDEX SLOVENSKEJ KOMORY MASÉROV MIMO ZDRAVOTNÍCTVA

(ďalej len SKMMZ)

Slovenská komora masérov mimo zdravotníctva (ďalej len „SKMMZ “) sa týmto kódexom zaväzuje k etickému konaniu a k čestnosti svojich zámerov. Tento kódex správania slúži ako interný manuál odvodený od našich hodnôt a platí pre všetkých členov komory. Stanovuje zásady vzájomného správania sa komory, členov i subjektov z externého prostredia.
Ochrana dobrého mena a majetku
Členovia komory sú povinní správať sa tak, aby šírili dobré meno SKMMZ a chránili jej záujmy. Každý člen má povinnosť ochraňovať duševné i materiálne vlastníctvo komory. Intelektuálne vlastníctvo musí byť chránené pred neoprávneným použitím alebo prezradením. Takéto vlastníctvo zahŕňa dôverné informácie, logá, autorské práva, ale taktiež zoznamy klientov, obchodné príležitosti, produktové špecifikácie vlastnené našou komorou. Rešpektovanie zásad etického kódexu a ochrana duševného i materiálneho vlastníctva komory je vecou profesionálnej cti člena SKMMZ.
Vzájomné vzťahy v komore
Vzťahy v SKMMZ sú založené na otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Spravodlivosť, čestnosť, zodpovednosť a rešpektovanie základných ľudských práv a princípov je neodmysliteľnou súčasťou tohto kódexu. Člen komory má právo na vyjadrenie svojho názoru bez akýchkoľvek následkov či sankcií. Vedenie komory nezasahuje do súkromného a rodinného života členov komory, a netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie. Vedenie komory sa zaväzuje udržiavať partnerský vzťah s členmi komory s cieľom vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu. Členovia majú právo ovplyvňovať činnosť komory najmä prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení a svojej činnosti v orgánoch komory, ktoré sú volené valným zhromaždením.
Diskriminácia
SKMMZ odmieta diskrimináciu na základe veku, pohlavia, rasy, vierovyznania, manželského a rodinného stavu, zdravotnej spôsobilosti, sexuálnej orientácie, odborovej činnosti, národnostného a sociálneho pôvodu, alebo akéhokoľvek iného dôvodu chráneného zákonom. SKMMZ vyžaduje, aby každý člen prispieval k zlepšovaniu pracovného prostredia komory, rešpektovaním všetkých princípov a zásad, a zdržaním sa akéhokoľvek druhu diskriminácie.
Sexuálne obťažovanie
Nevhodné správanie sexuálnej povahy alebo iné sexuálne založené správanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti žien a mužov je neprijateľné a zakázané.
Ide o správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu alebo urážke fyzickej osoby a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.
Prijímanie darov a korupcia
Členovia nesmú požadovať ani prijať služby, dary alebo výhody, ktoré ovplyvňujú konanie člena v zastupovaní komory. Dary a výhody môžu byť vymieňané na úrovni, ktorá neprekračuje obvykle rozšírené miestne zdvorilosti v súlade s etickou praxou a príslušnými zákonmi. Pri rokovaniach s našimi partnermi uplatňujeme čestný prístup, ktorý je v súlade s antikorupčným správaním.
Správanie sa komory vo vzťahoch s konkurenciou
Komora sa ku konkurencii správa čestne, v súlade s dobrými mravmi a v záujme uchovávania dobrého mena. S ostatnými konkurentmi jedná ako s rovnocennými subjektmi. Nehľadáme konkurenčné výhody prostredníctvom nelegálnych alebo neetických praktík. Všetci členovia musia pri styku s konkurenciou vystupovať korektne, vyvarovať sa manipulatívnych praktík, zatajovaniu relevantných informácií, zneužitiu dôverných informácií, alebo akéhokoľvek nekalého jednania. Poskytujeme adekvátne, presné a zrozumiteľné informácie o našich službách. Zdieľame princípy etického a morálneho správania, a rešpektu.
Konfikt záujmov
Členovia komory sa nesmú zapájať do činností, ktoré predstavujú konflikt záujmov. Člen komory je povinný informovať komoru o skutočnosti ak jeho rodinný príslušník je členom, zamestnancom alebo majiteľom konkurenčnej spoločnosti alebo spoločnosti s podobným predmetom činnosti. Konfikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností člena komory a jeho lojality k SKMMZ a keď by svojou činnosťou mohol poškodiť alebo znevýhodniť komoru. Nikto nesmie využívať svoje sociálne postavenie v komore na súkromné účely a nesmie vykonávať činnosť, ktorá by sa mohla označiť ako konflikt záujmov pri vykonávaní činnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti.

Záväznosť a sankcie za porušenie etického kódexu
Každý člen sa musí správať tak, aby sa vyhol porušeniu Etického kódexu. Členovia komory ako aj všetky osoby, ktoré vystupujú v mene SKMMZ sú povinní správať sa v súlade s Etickým kódexom SKMMZ. Komora sa zaväzuje ochraňovať každého, kto nahlási porušenie Etického kódexu a zaručuje oznamovateľovi anonymitu. Odhaliť anonymitu možno len so súhlasom oznamovateľa. Každý, komu bolo nahlásené porušenie etického kódexu je povinný zaoberať sa hlásením a postupovať v súlade so svojimi kompetenciami. Porušenie princípov a noriem uvedených v kódexe sa sankcionuje príslušnými morálnymi sankciami podľa závažnosti porušenia kódexu.
Sankcie za porušenie Etického kódexu môžu byť:
– napomenutie
– výzva k primeranej náprave
– náhrada škody
– výpoveď
Niektoré porušenia kódexu sa považujú za pracovnoprávne porušenie a preto sa budú posudzovať a sankcionovať ako porušenie pracovnej disciplíny. Závažné prípady porušenia Etického kódexu SKMMZ nevylučujú konanie orgánov činných v trestnom konaní.

Záverečné ustanovenia
Tento etický kódex bol prerokovaný a schválený valným zhromaždením SKMMZ a zaväzuje vedenie komory vytvárať podmienky na realizáciu tohto etického kódexu.

 

 

Eva Kačková
Prezidentka SKMMZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *