Etický kódex maséra

Etický kódex maséra

Ako masér v rámci poskytovania masérskych, rekondičných a regeneračných služieb sa zaväzujem dodržiavať nasledujúce body kódexu.

Profesionalita a vymedzenie práce maséra

Masér je povinný pristupovať k svojej práci so všetkými odbornými kompetenciami, ktorými je vybavený, s vedomím profesionálnej zodpovednosti za podporu a zlepšenie zdravia, zmierňovanie a odstraňovanie bolesti.

 • V prípade zistenia, že zdravotný stav klienta nepatrí do našej kompetencie, odporučíme klientovi návštevu lekára, ak to pokladáme za nevyhnutné a vyžaduje si to zdravotný stav klienta.
 • Na klientovi za žiadnych okolností neexperimentujeme.
 • Masáž je v závažných prípadoch len doplnkovou starostlivosťou k odbornej liečbe a doporučuje sa spolupráca s lekárom klienta.
 • V rozsahu našej odbornosti a právomoci poskytujeme klientovi informácie, ktoré mu pomáhajú prevziať spoluzodpovednosť za jeho zdravotný stav a prípadnú liečbu.
 • Snažíme sa o udržiavanie a zvyšovanie úrovne svojej odbornej kvalifikácie, sme zodpovední za kvalitu poskytovanej starostlivosti a za čo najvyššiu odbornú úroveň svojho vzdelávania.
 • Dodržiavame všetky zákony a hygienické požiadavky, viažúce sa k našej profesii.
 • Poskytujeme len tie služby, na ktoré sme kvalifikovaní príslušnými kurzami a certifikátmi. Nesmieme robiť výkony, na ktoré nie je masér preškolený, certifikovaný, alebo inak odborne pripravený.

 

Morálne a etické vnímanie práce maséra

 • Prácu maséra vnímame nielen ako povolanie, ale aj ako svoje životné poslanie.
 • Naplno si uvedomujeme morálny a etický dopad našich slov, myšlienok a činov na klienta.
 • Staráme sa aktívne o vyvážený rozvoj telesnej aj duševnej úrovne svojej osobnosti.
 • Poznávame svoje slabé stránky a aktívne pracujeme na ich eliminácii.
 • Dbáme o svoj vzhľad, upravenosť a čistotu.
 • Uvedomujeme si svoje profesijné i etické hranice vo vzťahu ku klientovi a za žiadnych okolností ich neprekračujeme.
 • Snažíme sa pri práci s klientom docieliť vzťah založený na dôvere, pričom túto dôveru nesmieme zneužiť.
 • Súkromie klienta, obsah a priebeh stretnutia zostáva pre ostatných tajomstvom.

 

Vzťah maséra a klienta, zásady práce s klientom

 • Umožňujeme klientovi vopred sa informovať o cenách a podmienkach, za akých poskytujeme naše služby.
 • Na každé stretnutie sme dostatočne pripravení. Služby poskytujeme vždy v najvyššej kvalite.
 • Pokiaľ z vážnych dôvodov nie sme schopní masírovať, dostatočne včas sa klientovi ospravedlníme a po spoločnej dohode stanovíme náhradný termín stretnutia.
 • Pred začatím masérskeho výkonu zisťujeme zdravotný stav klienta a podľa toho zvážime postup a vhodnosť vykonávanej masáže.
 • Našim cieľom je individuálny prístup ku klientovi, prispôsobenie masáže jeho prianiu a potrebám.
 • Masáž je vždy premyslená a používame výhradne také postupy, ktoré prispôsobujeme momentálnemu zdravotnému stavu a duševnému rozpoloženiu klienta.
 • Klientovi po celú dobu stretnutia venujeme plnú pozornosť, pomôcky si pripravíme tak, aby sme sa od neho nemuseli príliš vzdiaľovať
 • Rešpektujeme prianie klienta zvoliť si masážnu techniku, pokiaľ nie je v rozpore s jeho zdravotným stavom.
 • Rešpektujeme právo klienta na odmietnutie, zmenu alebo ukončenie masážnej techniky.
 • V priebehu masáže rešpektujeme právo klienta na odpočinok a celkové uvoľnenie.
 • Staráme sa o vytvorenie príjemnej a bezpečnej atmosféry.
 • Ku klientovi sa vždy správame korektne a za každých okolností zachovávame profesionálny prístup.
 • Pokiaľ nám klient rozpráva intímne problémy z osobného života, ktoré nemajú priamu súvislosť s jeho zdravotným stavom, môžeme ho vypočuť, zaujať ku klientovi citlivý prístup, avšak v záujme zachovania profesionality nespadá do našich kompetencií ich riešiť. Vyvarujeme sa osobných úsudkov a zaujatých postojov, ktoré by mohli masírovaného akokoľvek ovplyvniť.
 • Vyhradzujeme si právo odmietnuť klienta, ktorý sa na masáž dostaví pod vplyvom alkoholu či iných omamných a psychotropných látok, správa sa agresívne alebo inak nevhodne. Pokiaľ sa nevhodné správanie klienta prejaví až v priebehu masáže, prípadne sa stupňuje, vyhradzujeme si právo stretnutie predčasne ukončiť a od klienta požadovať úhradu za už vykonané masážne úkony.
 • Po skončení stretnutia poriadne pripravíme všetky prostriedky a pomôcky na ďalšie použitie. Pomôcky sú vždy hygienicky čisté.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *