Kategória: Dokumenty

Organizačný poriadok

Slovenská komora masérov mimo zdravotníctva O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K Článok 1 Úvodné ustanovenia Organizačný poriadok je jedným zo základných predpisov Slovenskej komory masérov mimo zdravotníctva (ďalej len SKMMZ), ktorý vymedzuje kompetencie a náplň činností funkcionárov orgánov SKMMZ. Článok 2 Prezident, viceprezident, valné zhromaždenie, výkonný výbor… Read more →

Disciplinárny poriadok slovenskej komory masérov mimo zdravotníctva

DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY MASÉROV MIMO ZDRAVOTNÍCTVA (ďalej len SKMMZ)   Disciplinárny poriadok je dokument SKMMZ, ktorý upravuje postup disciplinárnej komisie pri riešení sťažností, podrobnosti v rozhodovacej činnosti a výkone disciplinárnej komisie, jej právomocí, povinností účastníkov disciplinárneho konania a ďalšie podrobnosti disciplinárneho konania.   Článok 1 Sťažnosť 1. Sťažnosť na člena SKMMZ musí byť predložená najneskôr do 1 roka od… Read more →