Organizačný poriadok

Slovenská komora masérov mimo zdravotníctva

O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Organizačný poriadok je jedným zo základných predpisov Slovenskej komory masérov mimo zdravotníctva (ďalej len SKMMZ), ktorý vymedzuje kompetencie a náplň činností funkcionárov orgánov SKMMZ.

Článok 2
Prezident, viceprezident, valné zhromaždenie, výkonný výbor SKMMZ

1. Prezident SKMMZ zastupuje SKMMZ navonok a koná v jej mene. Rozhoduje samostatne o nevyhnutných opatreniach v čase medzi dvomi zasadnutiami valného zhromaždenia SKMMZ.
2. V dobe medzi zasadnutiami valného zhromaždenia SKMMZ je prezident oprávnený urobiť aj také opatrenia, ktoré sú v právomoci valného zhromaždenia alebo výkonného výboru SKMMZ. Valnému zhromaždeniu SKMMZ ich predloží na schválenie na najbližšom zasadnutí.
3. Prezidenta SKMMZ v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností. Prezident a viceprezident informujú po otvorení zasadania valné zhromaždenie a výkonný výbor SKMMZ o svojej činnosti od konania posledného zasadania valného zhromaždenia SKMMZ.

Článok 3
Predseda revíznej komisie SKMMZ

1. Predseda revíznej komisie SKMMZ koná v mene komisie s ostatnými orgánmi SKMMZ. V období svojej neprítomnosti poverí zastupovaním iného člena revíznej komisie SKMMZ.
2. Predseda revíznej komisie SKMMZ je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti SKMMZ, výkonného výboru SKMMZ a sekretariátu SKMMZ. Rovnaké právo má aj člen revíznej komisie SKMMZ, pokiaľ bol na nahliadnutie do materiálov komisiou alebo jej predsedom poverený.

Článok 4
Predseda disciplinárnej komisie SKMMZ

1. Predseda Disciplinárnej komisie SKMMZ vykonáva jej právomoci v dobe medzi zasadnutiami.
2. Rozhoduje o vylúčení členov disciplinárnej komisie SKMMZ z prejednávania a rozhodovania disciplinárnych prípadov členov SKMMZ. O vylúčení predsedu disciplinárnej komisie SKMMZ z prejednávania prípadu rozhoduje prezident SKMMZ.

Článok 5
Kancelária SKMMZ – sekretariát

1. V sídle SKMMZ sa zriaďuje kancelária SKMMZ (ďalej len kancelária). O vnútornej organizácii kancelárie, počte jej zamestnancov a jej pracovnej náplni rozhoduje výkonný výbor SKMMZ.
2. Kancelária zabezpečuje činnosť SKMMZ po stránke organizačnej, hospodárskej a administratívnej. Kancelária plní najmä:

a) vedie hospodársko – finančnú agendu, robí preventívne opatrenia na ochranu majetku SKMMZ,
b) vedie evidenciu členstva a úhrad, odvodov, príspevkov,
c) vykonáva dokumentačnú činnosť rozhodnutí prezidenta SKMMZ, výkonného výboru SKMMZ,
d) archivuje,
e) organizačne zabezpečuje medzinárodné kontakty SKMMZ,
f) organizačne zabezpečuje zasadania volených orgánov SKMMZ ,
g) vypracováva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so stanovami SKMMZ,
h) v potrebnom rozsahu zabezpečuje a vypracúva súhrnné správy a návrhy odborných stanovísk,
i) poskytuje informácie o registrácii a vydávaní licencií.

3. Činnosť sekretariátu SKMMZ vedie riaditeľ a zodpovedá zaň výkonnému výboru SKMMZ.
4. Odborní pracovníci SKMMZ musia spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon dohodnutého druhu práce.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

Tento Organizačný poriadok bol schválený valným zhromaždením SKMMZ a nadobúda účinnosť dňom jeho vzatia na vedomie príslušným správnym orgánom.

Eva Kačková
prezidentka SKMMZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *